Norte, hangganan ng kasaysayan / Norte, the end of history