Modestovy Mentsinskomu : poloneni Ukraïntsi Vetsliarskoho taboru