Peshchena dytyna : obraz z zhyttia naroda v 4-okh aktakh