Pro pravdyvu i nepravdyvu viru, pro pravdyvykh i lozhnykh bohiv