Halychyna v zhyttiu Ukrainy = Галичина в життю України